100% vật liệu, nội thất đều tận dụng được sau khi di dời hoặc tháo dỡ.
Do nhà lắp ghép các module bằng bulong nên có thể tận dụng lại hết tất cả các cấu kiện.